Stowarzyszenie Interim ManagersKodeks etyczny

Kodeks etyczny SIM do pobrania >>

 

KODEKS ETYCZNY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA INTERIM MANAGERS

Stowarzyszenie Interim Managerów zostało założone w celu prowadzenia działalności publicznej na rzecz budowania, promowania
i propagowania prestiżu środowiska zawodowego menedżerów tzw. „Idea Interim Management” („Idea SIM”).

Między innymi poprzez dbanie o profesjonalne, etyczne i właściwe postępowanie swoich Członków.

 

Członek Stowarzyszenia powinien spełniać następujące kryteria:

 • Posiada doświadczenie kierownicze (zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektowe) wraz z odpowiedzialnością biznesową;
 • Zakończył minimum jeden projekt o charakterze Interim Management;
 • Posiada referencje w zakresie realizowanych projektów;
 • Wypełnił Deklarację Członkowską oraz uzupełnił Profil Członka SIM;
 • Akceptuje Kodeks Etyczny SIM;
 • Przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacyjną minimum dwóch Członków SIM.

 

W swojej pracy i postępowaniu powinien kierować się następującymi zasadami:

W zakresie etyki biznesowej:

 • Członek SIM przestrzega przepisów prawa;
 • Członek SIM respektuje normy etyczne powszechnie funkcjonujące w biznesie;
 • Członek SIM przestrzega Kodeksu Etycznego (Statutu) SIM;
 • Członek SIM popiera ideę przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej;
 • Członek SIM posiada wysokie kwalifikacje zawodowe;
 • Członek SIM cieszy się dobrą opinią w swoim środowisku społecznym i biznesowym;
 • Członek SIM jest zaangażowany w życie społeczne i gospodarcze kraju oraz regionu;
 • Członek SIM kieruje się w swoim działaniu zasadami uczciwości i rzetelności;
 • Członek SIM odnosi się z szacunkiem do klientów, partnerów, pracowników i innych podmiotów gospodarczych.

 

W zakresie dobrych stosunków z klientami:

 • Członek SIM dba o interesy swoich klientów;
 • Członek SIM wywiązuje się z podjętych kontraktów w najlepszy dostępny mu sposób;
 • Członek SIM rzetelnie wykonuje projekty z zakresu IM oraz dba o standardy jakościowe wykonania swoich projektów;
 • Członek SIM kieruje się ogólno przyjętymi w biznesie normami etycznymi i zasadami uczciwej i rzetelnej współpracy;
 • Członek SIM w relacjach biznesowych stosuje zasady fair-play;
 • Członek SIM dochowuje kontraktów, jest solidny i przestrzega ustaleń.

 

W zakresie dobrych stosunków z Członkami SIM:

 • Członek SIM dba o dobre stosunki z innymi Członkami SIM;
 • Członek SIM aktywnie współpracuje z innymi Członkami SIM w zakresie wymiany doświadczeń, wiedzy;
 • Członek SIM zapewnia wsparcie innymi Członkom SIM w zakresie idei SIM;
 • Członek SIM jest lojalny i solidarny wobec innych Członków SIM;
 • Członek SIM daje pierwszeństwo innym Członkom SIM w wymianie informacji, doświadczeń oraz w prowadzonych interesach.

 

W zakresie wspierania idei SIM:

 • Członek SIM aktywnie propaguje i szerzy ideę Interim Management;
 • Członek SIM dba o dobre imię SIM;
 • Członek SIM czynnie uczestniczy w pracach, inicjatywach i spotkaniach SIM;
 • Członek SIM jest lojalny wobec SIM i jego idei oraz zasad w nim panujących;
 • Członek SIM dba o ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • Członek SIM informuje o istotnych zmianach, wydarzeniach i zjawiskach gospodarczych dotyczących zagadnień związanych z ideą SIM.