Stowarzyszenie Interim ManagersPrawa i przywileje Członków

PRAWA I PRZYWILEJE CZŁONKÓW SIM:


Członek Zwyczajny SIM ma prawo do:

 

 • Posługiwania się tytułem „Członek Stowarzyszenia Interim Managers";
 • Używania loga i znaków graficznych Stowarzyszania zgodnie z ustaleniami, tzn. w czasie wystąpień publicznych, w kontaktach z mediami, w działaniach promujących własną działalność w zakresie IM.
 • Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, rekomendowania Zarządowi swoich kandydatów na członków Stowarzyszenia;
 • Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
 • Inicjowania, uczestniczenia w spotkaniach, przedsięwzięciach, szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • Promocji i wsparcia przy poszukiwaniu projektów typu IM;
 • Wsparcia innych Członków SIM;
 • Dostępu do bazy wiedzy i możliwości wymiany doświadczeń z innymi członkami SIM.


Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 • Brać czynny udział i/lub współdziałać w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
 • Nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 • Regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
 • Utrzymywać regularny kontakt osobisty i telekomunikacyjny ze Stowarzyszeniem.

Członkowie Wspierający i Honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego, ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.