Stowarzyszenie Interim ManagersRodzaje Członkostwa

CZŁONKOSTWO W SIM - RODZAJE CZŁONKOSTWA

W ramach Stowarzyszenia Interim Mangers istnieje możliwość ubiegania się o następujące rodzaje członkostwa:

  • Członkostwo Zwyczajne,
  • Członkostwo Wspierające,
  • Członkostwo Honorowe.


CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE

Członkiem Zwyczajnym SIM może zostać osoba fizyczna , która wykonuje zawód Interim Managera i spełni  łącznie poniższe kryteria:  

  1. Posiada doświadczenie kierownicze;
  2. Zakończyła minimum jeden projekt o charakterze interimowym;
  3. Wypełniła Formularz Zgłoszeniowy i Deklarację Członkowską;
  4. Akceptuje Kodeks Etyczny Stowarzyszenia;
  5. Przeszła pozytywnie procedurę weryfikacyjną i uzyskała rekomendacje 2 Członków Zwyczajnych SIM;
  6. Uzyska pozytywną decyzję Zarządu SIM w sprawie członkostwa;
  7. Wniesie wpisowe i składkę za pierwszy rok ( opłata wpisowa wynosi 200 PLN, a roczna składka członkowska to  500 PLN ).

 

CZŁONKOSTWO WSPIERAJĄCE


Członkiem Wspierającym SIM może zostać osoba fizyczna lub prawna, która jest zaangażowana w aktywne promowanie rozwiązań typu Interim Management lub/i wspiera Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych.


CZŁONKOSTWO HONOROWE


Członkostwo honorowe jest tytułem nadawanym przez Stowarzyszenie IM.
Członkiem Honorowym SIM może zostać jedynie osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia IM, której godność tę nadaje Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.